آزمون‌های فرافکن

شناسه

گروه  آزمونهای فرافکن

گروه سنی

هنجار ایرانی

هنجار خارجی

کودک

نوجوان

جوان‌ و بزرگسال

205

آزمون اندریافت سالمندان(S.A.T)

 

 

*

 

 

206

آزمون اندریافت کودکان(C.A.T)

*

*

 

 

 

207

آزمون اندریافت موضوع(T.A.T)

 

*

*

 

 

210

آزمون جملات نیمه تمام ساکس

 

*

*

 

 

217

آزمون رورشاخ

 

*

*

 

 

218

آزمون جملات نیمه تمام راتر

 

*

*

 

 

304

آزمون فرافکن انگیزه پیشرفت به همراه کارت‌ها

 

 

*

*

*